תקנון - Geo Mats
546
rtl,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-546,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

תקנון גאו מחצלות

תנאי התקשרות משפטיים למשתמש
1. כללי
כל המבצע פעולה באתר מאשר כי קרא את תקנון האתר, הבין את תוכנו והוא מסכים לתנאיו ולכללי ההשתתפות באתר, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה מפעילת האתר, ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור לעיל.
2. הגדרות
בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלה אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים:
1. החנות ו/או האתר – החנות המקוונת של ;גאו מחצלות" באתר האינטרנט;
2. החברה ו/או המפעיל – qגאו מחצלות " המפעילה את החנות גאו מחצלות.
3. גולש – אדם ו/או גוף אשר נכנסו לחנות גאו מחצלות באופן מקוון, באמצעות רשת האינטרנט.
4. קונה – גולש שביצע פעולת קניה לרכישת מוצר ו/או מוצרים בחנות.
5. קניה ו/או רכישה – קנית מוצר בחנות בהתאם להוראות בתקנון זה.
3. תשלומים בגין רכישה באתר
1. התשלום בגין רכישת מוצרים באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד ויתאפשר אך ורק למחזיקים בכרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, באמצעותן ניתן לבצע רכישות באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, כאשר תשלום התמורה עבור המוצר הנרכש באתר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי.
2. ידוע לגולשים כי תנאי מוקדם לרכישה כלשהי ו/או לביצוע פעולה כספית כלשהי באתר הינו קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי המפעיל.
4. ביצוע הזמנה/רכישה
1. תיאור המוצרים ומחירם הינם אלה המופיעים בכיתוב שבאתר בלבד.
המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד וכוללים מע"מ.
2. לצורך ביצוע הרכישה, הגולש יידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים:
שם פרטי ושם משפחה , כתובת מלאה לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד; מס' כרטיס האשראי של הגולש ותאריך תוקפו של כרטיס האשראי.
זיהוי המוצרים אותם מבקש הגולש לרכוש כאמור באתר, ומספר היחידות מכל מוצר אותן הוא מבקש לרכוש.
3. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הקונה תחול על הקונה, והקונה ישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל החברה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הקונה.
4. החברה מצהירה כי המידע דלעיל, אשר מתקבל מהלקוח הינו לצרכי החיוב והמשלוח, הנו לצרכיי ביצוע עסקה גרידא ולמעט מידע על נתוני האשראי אשר יימסר לחברות האשראי הנוגעות לעניין והכתובת אשר תימסר לצורך ביצוע משלוח המוצר, לא יועבר לכל צד שלישי. החברה מתחייבת להגן על מידע זה באמצעים הסבירים והמקובלים.
5. הקלדת הנתונים כאמור על ידי הקונה ושליחתם, כמוה כהתחייבות של הקונה לרכוש את המוצר ולשלם לחברה את מחירו הנקוב באתר. למרות האמור, נתונה לקונה האפשרות לבטל כל הזמנה עד 24 שעות מרגע ביצוע ההזמנה וזאת ללא כל חיוב. במידה והקונה יבקש לבטל את ההזמנה לאחר פרק זמן זה (24 שעות) הוא יחויב ב 10% ממחיר המוצר כדמי ביטול.
6. קונה שהתחרט לאחר שכבר קיבל את המוצר לידיו או שהמוצר כבר יצא אל דרכו, יהיה רשאי להחזירו זאת בתוך 14 ימים כנגד זיכוי לביצוע קניה חלופית באתר המקוון ובלבד שהמוצר המוחזר הנו מוצר אשר נמצא באופן שוטף במלאי ולא הוזמן במיוחד עבורו וכמו כן בתנאי שהמוצר יוחזר סגור באריזתו המקורית ובטרם נעשה בו כל שימוש. דמי המשלוח בכל מקרה של החזרה יחולו על הקונה.
7. הקונה מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר לחברה את הסכום בו התחייב הקונה.
5. המוצרים באתר ואספקתם
1. המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
2. הקונה יחויב לשלם בנפרד בגין משלוח המוצר, בהתאם לתעריפים אשר יפורטו באתר.
החברה רשאית להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
3. החברה תציג לגבי כל מוצר את מחירו ואת עלות הובלת המוצר לבית הקונה.
4. לאחר שבוצעה הזמנה על ידי הקונה, החברה תשתדל להתחיל לטפל בהזמנה בתוך שעות ספורות ובמידה והמוצר יהיה קיים במלאי (הדבר יצוין ליד המוצר בחנות המקוונת), אזי החברה תשאף כי הלקוח יקבל את המוצר בתוך 7 ימי עבודה במידה והמוצר נמצא במלאי , למעט מוצרים הנשלחים בדואר רשום. במידה והמוצר לא יסופק לקונה בתוך 21 ימי עסקים מיום הקניה יהיה הקונה זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלוא התמורה שקיבל. עם ביטול העסקה כאמור וקבלת התמורה על ידי לקונה, לא תהא לקונה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם העסקה.
6. התשלום
1. בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לחברה לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.
2. הקונה לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה.
3. התמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת ליד המוצר.
7. אחריות
1. אחריות המפעיל למוצרים מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוח בלבד.
2. המפעיל יחליף או יחזיר ללקוח את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:
1. המוצר הוחזר לחברה תוך 14 יום.
2. המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מזערי עד שנמצא פגום.
8. כללי
1. ידוע לגולש כי הגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז1977-. החברה תהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל הצעה הנחזית לפי שיקול דעת החברה להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן תהיה החברה רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לתביעה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעולות אלה.
2. ידוע לקונה כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי החברה ליצור עם הקונה קשר לשם תיאום אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הקניה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הקונה. במקרה זה לא יהיה על החברה לספק את המוצר לקונה, ולקונה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.
3. אם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בחברה או שאין לחברה שליטה עליהם לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תקלות מחשוב וטלפוניה ו/או פעולות איבה ו/או שביתות כלליות ו/או תוספות מס ו/או הטלת תשלומי חובה בנוסף לאלה הידועים בעת המכירה ו/או כל כח עליון אחר, אשר יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים ו/או את אספקתם ו/או ימנעו מהחברה לבצע כל התחייבות שעליה לקיים כלפי הקונה, תהיה החברה זכאית לבטל את הקנייה ולהחזיר לקונה את כספו, אם שילם, על חשבון התמורה מבלי שלקונה תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביטול המכירה כאמור.
4. טעות שנגרמה על ידי החברה בתיאור המוצר ו/או בתנאי מכרז כלשהו ו/או המכירה תזכה את הקונה או המציע במכרז, באפשרות לבטל את העסקה בלבד ללא דמי ביטול כלשהם והקונה או המציע כאמור לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום כלשהו מהחברה.
5. החברה מתחייבת שפרטי ההצעה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר ופרטי הקונה באתר ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידי החברה לגורמים שלישיים חיצוניים.
6. החברה תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה ו/או המכרז.
7. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של החברה ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי החברה בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור החברה בלבד.
כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הינם בבעלות בלעדית של החברה, ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות שימוש.
8. מקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של גולש ו/או קונה כלפי החברה יהיה בבית משפט מוסמך בתל אביב.

Call Now Buttonהתקשרו עכשיו